CĐ GIÁO DỤC BẮC GIANG CĐ TRƯỜNG THPT HIỆP HOÀ SỐ 2   Số: 06 /KH – CĐHH2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hiệp Hoà, ngày  28  tháng 11 năm 2016 ...