HUYỆN UỶ HIỆP HOÀ CHI BỘ TRƯỜNG THPT HIỆP HOÀ 2 * Số: 38 /QC-THPTHH2 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Hiệp Hoà, ngày 14 tháng 10 năm 2016   QUY CHẾ Làm việc của Chi bộ trường THPT Hiệp Hoà 2, năm học 2016-2017        Căn cứ vào điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (Khoá XII);Căn cứ Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần XVIII; ĐH Đảng bộ huyện lần XXIII;            Chi bộ trường THPT Hi
HUYỆN UỶ HIỆP HOÀ
CHI BỘ TRƯỜNG THPT HIỆP HOÀ 2
*
Số: 38 /QC-THPTHH2
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Hiệp Hoà, ngày 14 tháng 10 năm 2016
 
QUY CHẾ

Làm việc của Chi bộ trường THPT Hiệp Hoà 2, năm học 2016-2017

 
   
 

Căn cứ vào điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (Khoá XII);
Căn cứ Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần XVIII; ĐH Đảng bộ huyện lần XXIII;
            Chi bộ trường THPT Hiệp Hoà số 2 xây dựng Quy chế làm việc như sau:
 

Chương I

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

 
Điểu 1. Quán triệt và chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (Khóa XII) và các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, của ngành giáo dục.
Điểu 2. Trong suốt quá trình lãnh đạo Chi bộ luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách, cụ thể là:      
- Chi uỷ thực hiện đúng đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước sát với điều kiện hoàn cảnh thực tế của đơn vị đạt hiệu quả cao nhất.
- Mọi quyết định của Chi uỷ về chủ trương, biện pháp lãnh đạo đều do tập thể Đảng uỷ dân chủ thảo luận quyết nghị theo đa số. Các Đảng viên đều nói, viết và làm theo nghị quyết của Chi bộ.
- Toàn bộ nghị quyết của chi bộ phải được nhà trường, các tổ chức đoàn thể cụ thể hoá thành chương trình hành động để thực hiện nhằm thực hiện tố nhiệm vụ chính trị mà ngành và địa phương giao cho.
Điều 3. Chi uỷ thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm, định kỳ hàng năm, tổ chức cho các cấp uỷ, cấp dưới đóng góp ý kiến phê bình về sự lãnh đạo của Chi uỷ và từng cá nhân Chi uỷ viên kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Chi uỷ và toàn Chi bộ.
 
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI UỶ
Điều 4. Nhiệm vụ của Chi uỷ :
            - Đề nghị lên trên bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ.
- Thực hiện sự uỷ quyền của Chi bộ xem xét quyết định, kết nạp Đảng viên và xét công nhận Đảng viên chính thức, khen thưởng, kỷ luật đối với Đảng viên, quản lý sử dụng tài chính của Đảng theo điều lệ Đảng.
- Thảo luận, quyết nghị, quyết định các vấn đề lớn về chủ trương của nhà trường.
- Chủ trương, biện pháp xây dựng cho cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao chất lượng giảng dạy, tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
- Quy hoạch đội ngũ cán bộ và các chủ trương, kế hoạch đề nghị bồi dưỡng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.
Điều 5. Quyền hạn của Chi uỷ:
- Lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức.
- Quyết định chủ trương sử dụng ngân sách, kinh phí, quỹ vốn, thanh xử lý tài sản của đơn vị và kiểm tra việc thực hiện của người đứng đầu của cơ quan và đơn vị về công tác tài chính.
- Định kỳ báo cáo lên trên về tình hình Chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời thông tin, thông báo cho các Đảng viên chi bộ.       
Điều 6. Chế độ thông tin, kiểm tra nắm tình hình:
            - Hàng tháng Chi uỷ có trách nhiệm thông tin thông báo cho các Đảng viên về tình hình nhà trường và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Một tháng (1 lần) Chi uỷ trực tiếp kiểm tra nắm tình hình đơn vị, nghe cán bộ, đảng viên kiến nghị, góp ý kiến với lãnh đạo, Ban chi uỷ và nắm tâm tư nguyện vọng của quần chúng để làm cơ sở đề xuất với Chi uỷ chủ trương biện pháp lãnh đạo.
Điều 7. Chế độ học tập nghiên cứu, tự phê bình và phê bình:
            - Các đ/c Chi ủy viên phải có kế hoạch thường xuyên học tập tham gia đầy đủ các nội dung chương trình do chi bộ, nhà trường đề ra, chú trọng tự học, tự nghiên cứu nắm chắc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và ngành GD&ĐT, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quốc phòng an ninh, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn nhằm hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.
- Cuối năm tập Chi uỷ và các đ/c trong Chi uỷ tự phê bình trước Chi bộ. Nội dung tự kiểm điểm phải toàn diện cả về nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao.
- Tập thể Chi uỷ tự phê bình và phê bình hàng năm, trước khi tiến hành tự phê bình và phê bình Chi uỷ, nêu các vần đề chính để các đảng viên trực tiếp đóng góp ý kiến.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8: Quy chế này được Chi bộ thảo luận thông qua thực hiện kể từ ngày ký. Ban chi ủy thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định phân công của Bí thư Chi bộ (Quyết định số 35/QĐ-THPTHH2 ngày 01/8/2015).
 
                                                                                         TM BAN CHI UỶ
                                                                                                 BÍ THƯ
                                                                                                  (đã ký)
 
 
                                                                                         Nguyễn Thanh Hải